యిర్మీయా 31:13│JEREMIAH 31:13

వారి దుఃఖమునకు ప్రతిగా సంతోషమిచ్చి వారిని ఆదరించెదను. యిర్మీయా 31:13│Then shalt thou say unto them, Thus saith the LORD, Behold, I will fill all the inhabitants of this land, even the kings that sit upon David's throne, and the priests, and the prophets, and all the inhabitants of Jerusalem, with drunkenness.

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 92

కీర్తనలు 92:14│Psalms 92:14

Jesus Calls 9 months ago
0
# Colossians │ కొలొస్సయులకు : Chapter 3

కొలొస్సయులకు 3:15│COLOSSIANS 3:15

Jesus Calls 8 months ago
0
# 2 Samuel │ 2 సమూయేలు : Chapter 22

2 సమూయేలు 22:29 │2 Samuel 22:29

Jesus Calls 3 months ago
0
# Acts │ అపొస్తలుల కార్యములు : Chapter 18

అపో. కార్యములు 18:10│Acts 18:10

Jesus Calls 3 months ago