యిర్మీయా 31:14│Jermiah 31:14

నా జనులు నా ఉపకారములను తెలిసికొని తృప్తి నొందుదురు. యిర్మీయా 31:14

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 54

యెషయా 54:8│Isaiah 54:8

Jesus Calls 6 months ago
0
# Esther │ ఎస్తేరు : Chapter 8

నెహెమ్యా 8:10 │నెహెమ్యా 8:10

Jesus Calls 6 months ago
0
# Hebrews │హెబ్రీయులకు : Chapter 2

హెబ్రీయులకు 2:18│HEBREWS 2:18

Jesus Calls 6 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 22

సామెతలు 22:4 │Proverbs 22:4

Jesus Calls 1 month ago