యిర్మీయా 31:14│Jermiah 31:14

నా జనులు నా ఉపకారములను తెలిసికొని తృప్తి నొందుదురు. యిర్మీయా 31:14

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 60

కీర్తనలు 60:12│Psalms 60:12

Jesus Calls 7 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు : Chapter 11

కీర్తనలు 11:7│Psalms 11:7

Jesus Calls 7 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 124

కీర్తనలు 124:8│Psalms 124:8

Jesus Calls 9 months ago
0
# 3 John │ 3 యోహాను

3 యోహాను 2│3 John 2

Jesus Calls 3 months ago
2
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 28

Deuteronomy 28 : 7 | ద్వితియోపదేశకాండము 28:7

Srikanth Ministries 7 months ago