యిర్మీయా 31:23│JEREMIAH 31:23

ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు--చెరలో నుండి నేను వారిని తిరిగి రప్పించిన తరువాత యూదాదేశము లోను దాని పట్టణములలోను జనులునీతిక్షేత్రమా, ప్రతిష్ఠిత పర్వతమా, యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించును గాక అను మాట ఇకను వాడుకొందురు. │Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; As yet they shall use this speech in the land of Judah and in the cities thereof, when I shall bring again their captivity; The LORD bless thee, O habitation of justice, and mountain of holiness.

0
# 2 Samuel │ 2 సమూయేలు : Chapter 22

2 సమూయేలు 22:29 │2 Samuel 22:29

Jesus Calls 5 months ago
0
# Ezra │ ఎజ్రా : Chapter 8

ఎజ్రా 8:22│EZRA 8:22

Jesus Calls 11 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 11

John 11-40 │యోహాను 11-40

Jesus Calls 11 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 37

కీర్తనలు 37:11│Psalms 37:11

Jesus Calls 5 months ago