కొలొస్సయులకు 3:15│COLOSSIANS 3:15

క్రీస్తు అనుగ్రహించు సమాధానము మీ హృదయములలో ఏలుచుండ నియ్యుడి. కొలొస్సయులకు 3:15│And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 103

కీర్తనల గ్రంథము 103:2│PSALMS 103:2

Calvary Temple 8 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు : Chapter 4

కీర్తనల గ్రంథము 4:8│Psalms 4:8

Jesus Calls 9 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 41

యెషయా 41:10│Isiah 41:10

Jesus Calls 8 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 54

యెషయా 54:14│Isiah 54:14

Jesus Calls 5 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 45

యెషయా 45:2│Isiah 45:2

Jesus Calls 8 months ago