కొలొస్సయులకు 3:15│COLOSSIANS 3:15

క్రీస్తు అనుగ్రహించు సమాధానము మీ హృదయములలో ఏలుచుండ నియ్యుడి. కొలొస్సయులకు 3:15│And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 62

Isaiah 62-3 │ యెషయా 62-3

Jesus Calls 6 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 65

యెషయా 65:21│Isiah 65:21

Jesus Calls 4 months ago
1
# Psalms │ కీర్తనలు - 36

కీర్తనలు 36:9 │Psalms 36:9

Jesus Calls 3 months ago