జెఫన్యా 3:17│ZEPHANIAH 3:17

నీ దేవుడైన యెహోవా నీ మధ్య ఉన్నాడు; ఆయన శక్తిమంతుడు, ఆయన మిమ్మును రక్షించును, ఆయన బహు ఆనందముతో నీయందు సంతోషించును. │The LORD thy God in the midst of thee is mighty; he will save, he will rejoice over thee with joy; he will rest in his love, he will joy over thee with singing.

0
# 2 Timothy │ 2 తిమోతికి : Chapter 4

2 తిమోతి 4:8│2 Timothy 4:8

Jesus Calls 9 months ago
0
# 1 Corinthians │ 1 కొరింథీయులకు : Chapter 7

1 CORINTHIANS 7-24 │1 కొరింథీయులకు 7-24

Jesus Calls 10 months ago
0
# Habakkuk │ హబక్కూకు : Chapter 3

హబక్కూకు 3:18│HABAKKUK 3:18

Jesus Calls 6 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 60

యెషయా 60:22│Isiah 60:22

Jesus Calls 10 months ago