ఎఫెసీయులకు 3:18│ EPHESIANS 3:18

మీరు దేవుని సంపూర్ణతయందు పూర్ణులగునట్లుగా కావలెను. ఎఫెసీయులకు 3:18│May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height;

0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 1

ద్వితీయోపదేకాండము 1:17│DEUTERONOMY

Jesus Calls 3 months ago
0
# 1 Corinthians │ 1 కొరింథీయులకు : Chapter 5

1 కొరింథీయులకు 5:7│1 CORINTHIANS 5:7

Calvary Temple 9 months ago
3
# Jesus

LUKE 13:34

Srikanth Ministries 8 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 32

Psalms 32-10 │కీర్తనల గ్రంథము 32-10

Jesus Calls 10 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 34

కీర్తనలు 34:5 │Psalms 34:5

Jesus Calls 9 months ago