ఎఫెసీయులకు 3:18│ EPHESIANS 3:18

మీరు దేవుని సంపూర్ణతయందు పూర్ణులగునట్లుగా కావలెను. ఎఫెసీయులకు 3:18│May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height;

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 42

కీర్తనలు 42:1│Psalms 42:1

Jesus Calls 1 month ago
0
# 1 John │ 1 యోహాను : Chapter 3

1 యోహాను 3:8 │1 John 3:8

Jesus Calls 4 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 139

కీర్తనలు 139:5│Psalms 139:5

Jesus Calls 7 months ago
0
# 1 Peter │ 1 పేతురు : Chapter 3

1 పేతురు 3:12│1 Peter 3;12

Jesus Calls 5 months ago