ద్వితీయోపదేశకాండము 31:8│DEUTERONOMY 31:8

నీ ముందర నడుచువాడు యెహోవా, ఆయన నీకు తోడైయుండును. ద్వితీయోపదేశకాండము 31:8│And the LORD, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed.

0
# Job │ యోబు : Chapter 23

యోబు 23:10│Job 23:10

Jesus Calls 8 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 32

కీర్తనలు 32:8│Psalms 32:8

Jesus Calls 4 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 22

సామెతలు 22:4│Proverbs 22:4

యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగియుండుట వినయమునకు ప్రతిఫలము; ఐశ్వర్యమును ఘనతయు జీవమును దానివలన క...

Jesus Calls 8 months ago
0
# New Year Wallpapers

New Year Wallpapers -2

Bible Post 6 months ago
0

ఆదికాండము 17:2│GENESIS 17:2

Jesus Calls 6 months ago