ద్వితీయోపదేశకాండము 31:8│DEUTERONOMY 31:8

నీ ముందర నడుచువాడు యెహోవా, ఆయన నీకు తోడైయుండును. ద్వితీయోపదేశకాండము 31:8│And the LORD, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed.

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 40

ISAIAH 40:31│యెషయా 40:31

Calvary Temple 6 months ago
0
# Numbers │ సంఖ్యాకాండము : Chapter 6

సంఖ్యాకాండము 6:25│Numbers 6:25

Jesus Calls 7 months ago
0
# 3 John │ 3 యోహాను

3 యోహాను 2│3 John 2

Jesus Calls 1 month ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 27

Psalm 27-1 │ కీర్తనలు 27-1

Calvary Temple 8 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 29

సామెతలు 29:25│PROVERBS 29:25

Jesus Calls 7 months ago