కీర్తనలు 32:8│Psalms 32:8

నీకు ఉపదేశము చేసెదను నీవు నడవవలసిన మార్గ మును నీకు బోధించెదను నీమీద దృష్టియుంచి నీకు ఆలోచన చెప్పెదను. │I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go: I will guide thee with mine eye.

0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 8

సామెతలు 8:30│Proverbs 8:30

Jesus Calls 9 months ago
0
# Jesus

Jesus save me

Keterpaul 4 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 42

యెషయా 42:7│ISAIAH 42:7

Jesus Calls 10 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 92

కీర్తనల గ్రంథము 92:10│కీర్తనల గ్రంథము 92:10

Jesus Calls 10 months ago