నిర్గమకాండము 33:17│Exodus 33:17

కాగా యెహోవానీవు చెప్పిన మాటచొప్పున చేసె దను; నీమీద నాకు కటాక్షము కలిగినది, నీ పేరునుబట్టి నిన్ను ఎరుగుదును..... - And the LORD said unto Moses, I will do this thing also that thou hast spoken: for thou hast found grace in my sight, and I know thee by name.

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 52

యెషయా గ్రంథము 52:12│ISAIAH 52:12

Jesus Calls 9 months ago
0
# Romans │ రోమీయులకు : Chapter 8

రోమీయులకు 8:26│Romans 8:26

Jesus Calls 5 months ago
0
# Joel │ యోవేలు : Chapter 2

యోవేలు 2:27│Joel 2:27

Jesus Calls 8 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 17

యోహాను 17:10│John 17:10

Jesus Calls 8 months ago