యిర్మియా 33:3│JEREMIAH 33:3

నాకు మొఱ్ఱపెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరమిచ్చెదను, నీవు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును│Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things, which thou knowest not.

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 147

కీర్తనలు 147:3│Psalms 147:3

Jesus Calls 9 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 68

కీర్తనలు 68:19│Psalms 68:19

Jesus Calls 8 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 92

కీర్తనలు 92:4│Psalms 92:4

Jesus Calls 3 months ago
1
# 1 John │ 1 యోహాను : Chapter 4

1 యోహాను 4:4│1 John 4:4

Jesus Calls 8 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 1

యెషయా 1:25│Isiah 1:25

Jesus Calls 3 months ago