యోహాను 3:34│John 3:34

దేవుడు తాను పంపినవానికి కొలతలేకుండ ఆత్మననుగ్రహించును .. │For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.

0
# John │ యోహాను : Chapter 16

John 16-20 │ యోహాను 16-20

Jesus Calls 10 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 58

యెషయా 58:11│Isaiah 58:11

Jesus Calls 9 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 3

Proverbs 3-6 │ సామెతలు 3-6

Jesus Calls 10 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 10

యోహాను 10:27│John 10;27

Jesus Calls 5 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 85

కీర్తనలు 85:9│Psalms 85:9

Jesus Calls 8 months ago