కీర్తనలు 34:18│Psalms 34:18

విరిగిన హృదయముగలవారికి యెహోవా ఆసన్నుడు నలిగిన మనస్సుగలవారిని ఆయన రక్షించును.

0
# Ephesians │ ఎఫెసీయులకు : Chapter 1

ఎఫెసీయులకు 1:13│EPHESIANS 1:13

Jesus Calls 10 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 7

ద్వితీయోపదేశకాండము 7:13│ద్వితీయోపదేశకాండము 7:13

Jesus Calls 9 months ago
0
# Leviticus │ లేవీయకాండము : Chapter -26

లేవీయకాండము 26:13│LEVITICUS 26:13

Bible Post 9 months ago
0
# Haggai │ హగ్గయి : Chapter 2

హగ్గయి 2:19│HAGGAI 2:19

Jesus Calls 9 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 28

ద్వితీయోపదేశకాండము 28:7│DEUTERONOMY 28:7

Jesus Calls 9 months ago