యెహోషువ 3:5 │Joshua 3:5

రేపు యెహోవా మీ మధ్య అద్భుతకార్య ములను చేయును . │ And Joshua said unto the people, Sanctify yourselves: for to morrow the LORD will do wonders among you.

0
# Genesis │ ఆదికాండము : Chapter -15

Genesis 15-1 │ ఆదికాండము 15-1

Jesus Calls 10 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 26

యెషయా 26:4│Isaiah 26:4

Jesus Calls 9 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 53

యెషయా 53:5│Isiah 53:5

Jesus Calls 10 months ago
0
# 1 John │ 1 యోహాను : Chapter 3

1 యోహాను 3:8│1 John 3:8

Jesus Calls 7 months ago
2
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 49

Isaiah 49:23 | యెషయా 49:23

Srikanth Ministries 8 months ago