యెహెజ్కేలు 36:11│EZEKIEL36:11

And I will multiply upon you man and beast; and they shall increase and bring fruit: and I will settle you after your old estates, and will do better unto you than at your beginnings: and ye shall know that I am the LORD. │మీ మీద మనుష్యులను పశువులను విస్తరింపజేసెదను, అవి విస్తరించి అభివృద్ధి నొందును, పూర్వమున్నట్టు మిమ్మును నివాస స్థలముగా చేసి, మునుపటికంటె అధికమైన మేలు మీకు కలుగజేసెదను, అప్పుడు నేను యెహోవానై యున్నానని మీరు తెలిసికొందురు.

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 40

ISAIAH 40:31│యెషయా 40:31

Calvary Temple 9 months ago
0
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 30

JEREMIAH 30:17 │ యిర్మీయా 30:17

Jesus Calls 10 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 37

కీర్తనల గ్రంథము 37:11│Psalms 37:11

Jesus Calls 10 months ago
0
# Romans │ రోమీయులకు : Chapter 4

రోమా 4:17│రోమా 4:17

Jesus Calls 10 months ago
0
# James │ యాకోబు : Chapter 4

యాకోబు 4:8│James 4:8

Jesus Calls 9 months ago