యెహేజ్కేలు 36:26│EZEKIEL 36:26

నూతన హృదయము మీ కిచ్చెదను, నూతన స్వభావము మీకు కలుగజేసెదను...... │ A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you: and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh.

0
# Matthew │ మత్తయి : Chapter 11

మత్తయి 11:28│Mathew 11:28

Jesus Calls 3 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 11

ద్వితీయోపదేశకాండము 11:25│DEUTERONOMY 11:25

Jesus Calls 8 months ago
1
# Psalms │ కీర్తనలు - 36

కీర్తనలు 36:9 │Psalms 36:9

Jesus Calls 6 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 7

ద్వితీయోపదేశకాండము 7:14│DEUTERONOMY 7:14

Jesus Calls 6 months ago
2
# Psalms │ కీర్తనలు - 91

Psalms 91:15 | కీర్తనలు 91 : 15

Srikanth Ministries 7 months ago