కీర్తనల గ్రంథము 37:11│Psalms 37:11

దీనులు భూమిని స్వతంత్రించుకొందురు బహు క్షేమము కలిగి సుఖించెదరు│But the meek shall inherit the earth; and shall delight themselves in the abundance of peace.

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 61

యెషయా 61:3│ISAIAH 61:3

Jesus Calls 10 months ago
0
# 2 Corinthians │ 2 కొరింథీయులకు : Chapter 12

2 కొరింథీయులకు 12:9│2 CORINTHIANS 12:9

Jesus Calls 10 months ago
0
# Ephesians │ ఎఫెసీయులకు : Chapter 1

ఎఫెసీయులకు 1:13│EPHESIANS 1:13

Jesus Calls 10 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 42

యెషయా 42:7│ISAIAH 42:7

Jesus Calls 10 months ago