కీర్తనలు 37:9│Psalms 37:9

...యెహోవాకొరకు కనిపెట్టుకొనువారు దేశమును స్వతంత్రించుకొందురు.. │For evildoers shall be cut off: but those that wait upon the LORD, they shall inherit the earth.

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 49

యెషయా 49:3│ISAIAH 49:3

Jesus Calls 10 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 49

Isaiah 49-16 │ యెషయా 49-16

Jesus Calls 10 months ago
0
# 3 John │ 3 యోహాను

3 John 2 │ 3 యోహాను 2

Jesus Calls 10 months ago
0
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 1

యిర్మీయా 1:19 │Jeremiah 1:19

Jesus Calls 10 months ago
0
# 2 Timothy │ 2 తిమోతికి : Chapter 2

2 తిమోతి 2:26│2 Timothy 2:26

Jesus Calls 9 months ago