కీర్తనలు 42:1│Psalms 42:1

దుప్పి నీటివాగులకొరకు ఆశపడునట్లు దేవా, నీకొరకు నా ప్రాణము ఆశపడుచున్నది.. │As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God.

0
# 1 Samuel │ 1 సమూయేలు : Chapter 2

సమూయేలు మొదటి గ్రంథము 2:30 │1 Samuel 2:30

Jesus Calls 10 months ago
0
# Genesis │ ఆదికాండము : Chapter -27

Genesis 27-28 │ఆదికాండము 27-28

Jesus Calls 10 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 65

యెషయా 65:17│Isaiah 65:17

Jesus Calls 6 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 21

సామెతలు 21:31 │Proverbs 21:31

Jesus Calls 4 months ago
0
# Ezekiel │ యెహెజ్కేలు : Chapter 20

యెహెజ్కేలు 20:41│EZEKIEL 20:41

Jesus Calls 9 months ago