యోబు 42:2:2│Job 42:2:2

నీవు ఉద్దేశించినది ఏదియు నిష్ఫలము కానేరదు.│ I know that thou canst do every thing, and that no thought can be withholden from thee.

0
# John │ యోహాను : Chapter 11

John 11-40 │యోహాను 11-40

Jesus Calls 10 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 16

యోహాను 16:24│John 16:24

Jesus Calls 7 months ago
0
# Leviticus │ లేవీయకాండము : Chapter -20

లేవీయకాండము 20:8│LEVITICUS 20:8

Jesus Calls 9 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 94

కీర్తనలు 94:19│Psalms 94:19

Jesus Calls 4 months ago
1
# Psalms │ కీర్తనలు - 33

కీర్తన 33:19 │Psalms 33:19

Jesus Calls 7 months ago