యెషయా 44:21 │Isaiah 44:21

You will not be forgotten by Me! │యాకోబూ, ఇశ్రాయేలూ; వీటిని జ్ఞాపకము చేసికొనుము నీవు నా సేవకుడవు నేను నిన్ను నిర్మించితిని ఇశ్రాయేలూ, నీవు నాకు సేవకుడవై యున్నావు నేను నిన్ను మరచిపోజాలను.

0
# New Year Wallpapers

New Year Wallpapers -5

Bible Post 7 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 12

ఆదికాండము 12:3│Genesis 12:3

Jesus Calls 4 months ago
0
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 31

యిర్మీయా 31:13│JEREMIAH 31:13

Jesus Calls 9 months ago
0
# Matthew │ మత్తయి : Chapter 5

మత్తయి 5:12│Mathew 5:12

Jesus Calls 9 months ago