యెషయా 44:3│Isiah 44:3

నేను దప్పిగలవానిమీద నీళ్లను ఎండిన భూమిమీద ప్రవాహజలములను కుమ్మరించెదను..... │ For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground: I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring:

0
# Job │ యోబు : Chapter 8

యోబు 8:22│Job 8:22

Jesus Calls 10 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 91

కీర్తనలు 91:15│Psalms 91:15

Jesus Calls 10 months ago
0
# James │ యాకోబు : Chapter 4

James 4-5 │ యాకోబు 4-5

Jesus Calls 10 months ago