యెషయా 46:4│Isaiah 46:4

నేనే చేసియున్నాను, చంకపెట్టుకొనువాడను నేనే, నిన్ను ఎత్తికొనుచు రక్షించువాడను నేనే.

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 65

యెషయా 65:19│Isiah 65:19

Jesus Calls 5 months ago
3
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 60

Isaiah 60 : 22 | యెషయా 60:22

Srikanth Ministries 9 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 28

ద్వితీయోపదేశకాండము 28:7│DEUTERONOMY 28:7

Jesus Calls 10 months ago
0
# Zephaniah │ జెఫన్యా : Chapter 3

జెఫన్యా 3:17│ZEPHANIAH 3:17

Jesus Calls 10 months ago