యెషయా 49:23│Isiah 49:23

...నేను యెహోవాననియు నా కొరకు కనిపెట్టుకొనువారు అవమానము నొందరనియు నీవు తెలిసికొందువు. │And kings shall be thy nursing fathers, and their queens thy nursing mothers: they shall bow down to thee with their face toward the earth, and lick up the dust of thy feet; and thou shalt know that I am the LORD: for they shall not be ashamed that wait for me.

0
# Psalms │ కీర్తనలు -16

కీర్తనల గ్రంథము 16:8 │ Psalms 16:8

Jesus Calls 10 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 61

యెషయా 61:3│ISAIAH 61:3

Jesus Calls 10 months ago
0
# 1 Peter │ 1 పేతురు : Chapter 3

1 పేతురు 3:12│1 Peter 3;12

Jesus Calls 7 months ago
0
# Exodus │ నిర్గమకాండము : Chapter -23

నిర్గమకాండము 23:25│Exodus 23;25

Jesus Calls 4 months ago
0
# Daniel │ దానియేలు : Chapter 12

దానియేలు 12:3 │ Daniel 12:3

Jesus Calls 10 months ago