యెషయా 52:12 │Isaiah 52:12

మీరు త్వరపడి బయలుదేరరు, పారిపోవురీతిగా వెళ్లరు. యెహోవా మీ ముందర నడచును ఇశ్రాయేలు దేవుడు మీ సైన్యపు వెనుకటి భాగమును కావలికాయును │The Lord will go before you, And the God of Israel will be your rear guard. -

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 61

యెషయా 61:3│ISAIAH 61:3

Jesus Calls 9 months ago
0
# Daniel │ దానియేలు : Chapter 2

దానియేలు 2:21│Daniel 2:21

Jesus Calls 8 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 60

యెషయా 60:22│Isaiah 60:22

Calvary Temple 8 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 11

John 11-40 │యోహాను 11-40

Jesus Calls 9 months ago