యెషయా 53:4│Isiah 53:4

నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వ్యసనములను వహించెను ... │ Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows: yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 134

కీర్తనలు 134:3│Psalms 134:3

Jesus Calls 4 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 138

కీర్తనలు 138:8│Psalms 138:8

Jesus Calls 9 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 49

యెషయా 49:3│ISAIAH 49:3

Jesus Calls 10 months ago
0
# 2 Samuel │ 2 సమూయేలు : Chapter 22

2 సమూయేలు 22:29│2 సమూయేలు 22:29

Jesus Calls 9 months ago