యెషయా 54:14│Isiah 54:14

నీవు నీతిగలదానవై స్థాపింపబడుదువు నీవు భయపడనక్కరలేదు.

0
# John │ యోహాను : Chapter 1

యోహాను 1:51 │John 1:51

Jesus Calls 9 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 11

యోహాను 11:25│John 11:25

Jesus Calls 10 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 58

యెషయా 58:8│Isiah 58:8

Jesus Calls 4 months ago
0
# Matthew │ మత్తయి : Chapter 5

మత్తయి 5:6│Mathew 5:6

Jesus Calls 5 months ago