కీర్తనలు 55:16│Psalms 55:16

..నేను దేవునికి మొఱ్ఱపెట్టుకొందును యెహోవా నన్ను రక్షించును. As for me, I will call upon God; and the LORD shall save me.

0
# Ezekiel │ యెహెజ్కేలు : Chapter 36

యెహెజ్కేలు 36:11│EZEKIEL36:11

Jesus Calls 10 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 118

కీర్తనలు 118:6│Psalms 118:6

Jesus Calls 9 months ago
0

2 దినవృత్తాంతములు 14:11│2 CHRONICLES 14:11

Jesus Calls 9 months ago
0
# Zephaniah │ జెఫన్యా : Chapter 3

జెఫన్యా 3:15│ZEPHANIAH 3:15

Jesus Calls 10 months ago