యెషయా గ్రంథము 55:2│ISAIAH 55:2

ఆహారము కానిదానికొరకు మీ రేల రూకలిచ్చెదరు? సంతుష్టి కలుగజేయనిదానికొరకు మీ కష్టార్జితమును ఎందుకు వ్యయపరచెదరు? నా మాట జాగ్రత్తగా ఆలకించి మంచి పదార్థము భుజించుడి మీ ప్రాణముసారమైనదానియందు సుఖింపనియ్యుడి.│Wherefore do ye spend money for that which is not bread? and your labour for that which satisfieth not? hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness.

0
# 2 Timothy │ 2 తిమోతికి : Chapter 4

2 తిమోతికి 4:17│2 TIMOTHY 4:17

Jesus Calls 9 months ago
0
# 1 Corinthians │ 1 కొరింథీయులకు : Chapter 1

1 CORINTHIANS 1-18 │1 కొరింథీయులకు

For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are s...

Bala Raju 10 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 103

Psalms 103-4 │ కీర్తనలు 103-4

Jesus Calls 10 months ago
0
# Hebrews │హెబ్రీయులకు : Chapter 2

హెబ్రీయులకు 2:18│HEBREWS 2:18

Jesus Calls 10 months ago
0
# Ezra │ ఎజ్రా : Chapter 8

ఎజ్రా 8:22│EZRA 8:22

Jesus Calls 10 months ago