యెషయా 56:1│Isiah 56:1

నా రక్షణ వచ్చుటకు సిద్ధముగా ఉన్నది నా నీతి వెల్లడియగుటకు సిద్ధముగా ఉన్నది │Thus saith the LORD, Keep ye judgment, and do justice: for my salvation is near to come, and my righteousness to be revealed.

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 92

కీర్తనలు 92:4│Psalms 92:4

Jesus Calls 3 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 30

కీర్తనలు 30:2│Psalms 30:2

Jesus Calls 3 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 18

సామెతలు 18:10│Proverbs 18:10

Jesus Calls 8 months ago
1
# Psalms │ కీర్తనలు - 33

కీర్తన 33:19 │Psalms 33:19

Jesus Calls 6 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు -16

కీర్తనల గ్రంథము 16:5│Psalms 16:5

Jesus Calls 9 months ago