యెషయా గ్రంథము 56:5│ISAIAH 56:5

నా యింటను నా ప్రాకారములలోను ఒక భాగ మును వారికిచ్చెదను కొడుకులు కూతుళ్లు అని యనిపించుకొనుటకంటె శ్రేష్ఠమైన పేరు వారికి పెట్టుచున్నాను కొట్టివేయబడని నిత్యమైన పేరు వారికి పెట్టుచున్నాను │Even unto them will I give in mine house and within my walls a place and a name better than of sons and of daughters: I will give them an everlasting name, that shall not be cut off.

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 23

Psalms 23-1 │ కీర్తనలు 23-1

Jesus Calls 11 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 28

ద్వితీయోపదేశకాండమ 28:12│ద్వితీయోపదేశకాండమ 28:12

Jesus Calls 11 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 54

యెషయా 54:14│Isiah 54:14

Jesus Calls 7 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 81

కీర్తనలు 81:10│Psalms 81:10

Jesus Calls 8 months ago
0
# James │ యాకోబు : Chapter 5

యాకోబు 5:16│JAMES 5:16

Jesus Calls 11 months ago