మత్తయి 5:6│Mathew 5:6

నీతికొరకు ఆకలిదప్పులు గలవారు ధన్యులు; వారు తృప్తి పరచబడుదురు.│Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.

0
# John │ యోహాను : Chapter 1

యోహాను సువార్త 1:16│John 1:16

Calvary Temple 9 months ago
0
# 1 Corinthians │ 1 కొరింథీయులకు : Chapter 9

1 Corinthians 9-19 │1 కొరింథీయులకు 9-19

Calvary Temple 10 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 16

సామెతలు 16:3│Proverbs 16:3

Jesus Calls 9 months ago
0
# Joel │ యోవేలు : Chapter 2

యోవేలు 2:27│Joel 2:27

Jesus Calls 9 months ago