కీర్తనలు 57:1│Psalms 57:1

....ఈ ఆపదలు తొలగిపోవువరకు నీ రెక్కల నీడను శరణుజొచ్చి యున్నాను. │ Be merciful unto me, O God, be merciful unto me: for my soul trusteth in thee: yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge, until these calamities be overpast.

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 103

కీర్తనల గ్రంథము 103:2│PSALMS 103:2

Calvary Temple 9 months ago
0

Genesis Chapter -23

Bible Post 10 months ago
0
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 1

యిర్మీయా 1:5│Jeremiah 1:5

Jesus Calls 9 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 29

సామెతలు 29:25 │Proverbs 29:25

Jesus Calls 4 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 28

సామెతలు 28:5│Proverbs 28:5

Jesus Calls 8 months ago