యెషయా 58:11│Isaiah 58:11

నీవు నీరు కట్టిన తోటవలెను ఎప్పుడును ఉబుకుచుండు నీటి ఊటవలెను ఉండెదవు. యెషయా 58:11│ And the LORD shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones: and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not.

0
# Matthew │ మత్తయి : Chapter 5

మత్తయి 5:8│Mathew 5:8

Jesus Calls 6 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 3

Proverbs 3-6 │ సామెతలు 3-6

Jesus Calls 6 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 32

Psalm 32-8 │ కీర్తనలు 32-8

Calvary Temple 7 months ago
0
# 1 Corinthians │ 1 కొరింథీయులకు : Chapter 8

1 కొరింథీయులకు 8:3│1 CORINTHIANS 8:3

Jesus Calls 6 months ago