యెషయా 58:11│Isaiah 58:11

నీవు నీరు కట్టిన తోటవలెను ఎప్పుడును ఉబుకుచుండు నీటి ఊటవలెను ఉండెదవు. యెషయా 58:11│ And the LORD shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones: and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not.

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 65

యెషయా 65:19│Isiah 65:19

Jesus Calls 3 months ago
0
# Colossians │ కొలొస్సయులకు : Chapter 3

కొలొస్సయులకు 3:3│COLOSSIANS 3:3

Jesus Calls 8 months ago
2
# Jesus

ద్వితియోపదేశకాండము 32:13 | Deuteronomy 32 : 13

Srikanth Ministries 7 months ago