యెషయా 58:14 │Isiah 58:14

నీవు యెహోవాయందు ఆనందించెదవు దేశముయొక్క ఉన్నతస్థలములమీద నేను నిన్నెక్కిం చెదను...... │Then shalt thou delight thyself in the LORD; and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father: for the mouth of the LORD hath spoken it.

0
# Leviticus │ లేవీయకాండము : Chapter -20

లేవీయకాండము 20:8│LEVITICUS 20:8

Jesus Calls 9 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 27

Psalm 27-1 │ కీర్తనలు 27-1

Calvary Temple 11 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 60

యెషయా 60:1│Isaiah 60:1

Jesus Calls 9 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 61

యెషయా 61:7 │Isiah 61:7

Jesus Calls 7 months ago
0

God loves you

Klara 6 months ago