యెషయా 61:10│Isiah 61:10

....కాగా యెహోవానుబట్టి మహానందముతో నేను ఆనందించుచున్నాను నా దేవునిబట్టి నా ఆత్మ ఉల్లసించుచున్నది. │I will greatly rejoice in the LORD, my soul shall be joyful in my God; for he hath clothed me with the garments of salvation, he hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels.

0
# New Year Wallpapers

New Year Wallpapers -9

Bible Post 6 months ago
3
# Romans │ రోమీయులకు : Chapter 5

Romans 5 : 8 | రోమీయులకు 5:8

Srikanth Ministries 7 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 92

కీర్తనలు 92:14 │Psalms 92:14

Jesus Calls 5 months ago
3
# Romans │ రోమీయులకు : Chapter 8

Romans 8 : 1 | రోమీయులకు 8:1

Srikanth Ministries 7 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 27

Psalm 27-1 │ కీర్తనలు 27-1

Calvary Temple 10 months ago