యెషయా 61:7│Isiah 61:7

మీ యవమానమునకు ప్రతిగా రెట్టింపు ఘనత నొందుదురు. యెషయా 61:7│For your shame ye shall have double; and for confusion they shall rejoice in their portion: therefore in their land they shall possess the double: everlasting joy shall be unto them.

0
# Romans │ రోమీయులకు : Chapter 4

రోమా 4:17│రోమా 4:17

Jesus Calls 11 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 29

సామెతలు 29:25 │Proverbs 29:25

Jesus Calls 5 months ago
0
# Matthew │ మత్తయి : Chapter 18

మత్తయి 18:18│Mathew 18:18

Jesus Calls 10 months ago
0
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 11

యిర్మీయా 11:4│JEREMIAH 11:4

Jesus Calls 11 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 91

కీర్తనలు 91:5│Psalms 91:5

Jesus Calls 6 months ago