యెషయా 62:3│Isiah 62:3

నీవు యెహోవాచేతిలో భూషణకిరీటముగాను నీ దేవునిచేతిలో రాజకీయ మకుటముగాను ఉందువు. -Thou shalt also be a crown of glory in the hand of the LORD, and a royal diadem in the hand of thy God.

0
# Philippians │ ఫిలిప్పీయులకు : Chapter 4

ఫిలిప్పీయులకు 4:13│Philippians 4:13

Jesus Calls 9 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 60

యెషయా 60:22│Isiah 60:22

Jesus Calls 8 months ago
0
# Jesus

Jesus save me

Keterpaul 3 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 16

John 16-20 │ యోహాను 16-20

Jesus Calls 9 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 58

యెషయా 58:11│Isaiah 58:11

Jesus Calls 8 months ago