సంఖ్యాకాండము 6:24│Numbers 6;24

యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించి నిన్ను కాపాడునుగాక │The LORD bless thee, and keep thee:

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 62

యెషయా 62:2│Isaiah 62:2

Jesus Calls 7 months ago
0
# Haggai │ హగ్గయి : Chapter 2

హగ్గయి 2:19│HAGGAI 2:19

Jesus Calls 9 months ago
1
# Matthew │ మత్తయి : Chapter 4

Matthew 4:19 | మత్తయి 4:19

Srikanth Ministries 8 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 12

ఆదికాండము 12:3│Genesis 12:3

Jesus Calls 4 months ago
0
# Exodus │ నిర్గమకాండము : Chapter -4

నిర్గమకాండము 4:12│EXODUS 4:12

Jesus Calls 9 months ago