యెషయా 65:17│Isaiah 65:17

ఇదిగో నేను క్రొత్త ఆకాశమును క్రొత్త భూమిని సృజించుచున్నాను మునుపటివి మరువబడును జ్ఞాపకమునకురావు.│ For, behold, I create new heavens and a new earth: and the former shall not be remembered, nor come into mind.

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 60

యెషయా 60:19│Isiah 60:19

Jesus Calls 9 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 10

యోహాను 10:11│John 10:11

Jesus Calls 9 months ago
0
# Exodus │ నిర్గమకాండము : Chapter -23

నిర్గమకాండము 23:27│నిర్గమకాండము 23:27

Jesus Calls 9 months ago
0
# Ephesians │ ఎఫెసీయులకు : Chapter 2

Ephesians 2:10 │ ఎఫెసీయులకు 2:10

Calvary Temple 10 months ago