యెషయా 65:19│Isiah 65:19

నేను యెరూషలేమునుగూర్చి ఆనందించెదను నా జనులనుగూర్చి హర్షించెదను │And I will rejoice in Jerusalem, and joy in my people: and the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying.

0
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 31

యిర్మియా 31:13│Jeremiah 31:13

Jesus Calls 3 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 28

ద్వితీయోపదేశకాండము 28:3│DEUTERONOMY 28:3

Jesus Calls 7 months ago
0
# Ephesians │ ఎఫెసీయులకు : Chapter 2

ఎఫెసీయులకు 2:5 │EPHESIANS 2:5

Jesus Calls 3 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 30

సామెతలు 30:5│ Proverbs 30:5

Calvary Temple 8 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 16

సామెతలు 16:3│Proverbs 16:3

Jesus Calls 8 months ago