ద్వితీయోపదేశకాండము 7:14 │Deuteronomy 7:14

సమస్త జనములకంటె ఎక్కువగా నీవు ఆశీర్వదింపబడుదువు.... │Thou shalt be blessed above all people: there shall not be male or female barren among you, or among your cattle.

0
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 29

యిర్మీయా 29:11│JEREMIAH 29:11

Jesus Calls 9 months ago
0
# Ephesians │ ఎఫెసీయులకు : Chapter 2

ఎఫెసీయులకు 2:5 │EPHESIANS 2:5

Jesus Calls 4 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 46

కీర్తనలు 46:10│Psalms 46:10

Jesus Calls 9 months ago
0
# Romans │ రోమీయులకు : Chapter 8

రోమీయులకు 8:26│Romans 8:26

Jesus Calls 6 months ago
0
# Habakkuk │ హబక్కూకు : Chapter 3

హబక్కూకు 3:18│HABAKKUK 3:18

Jesus Calls 6 months ago