ద్వితీయోపదేశకాండము 7:14│DEUTERONOMY 7:14

సమస్త జనములకంటె ఎక్కువగా నీవు ఆశీర్వదింపబడుదువు.│Thou shalt be blessed above all people: there shall not be male or female barren among you, or among your cattle.

0
# Matthew │ మత్తయి : Chapter 5

మత్తయి 5:7│MATTHEW 5:7

Jesus Calls 11 months ago
0
# 1 Chronicles │ 1 దినవృత్తాంతములు : Chapter 17

1 దినవృత్తాంతములు 17:10│1 CHRONICLES

Jesus Calls 6 months ago
0
# 2 Corinthians │ 2 కొరింథీయులకు : Chapter 12

2 కొరింథీయులకు 12:9 │2 CORINTHIANS 12:9

Jesus Calls 8 months ago