ప్రకటన 7:17│Revelation 7:17

...దేవుడే వారి కన్నులనుండి ప్రతి బాష్పబిందువును తుడిచి వేయును. │For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters: and God shall wipe away all tears from their eyes.

0
# Psalms │ కీర్తనలు -16

కీర్తనల గ్రంథము 16:8 │ Psalms 16:8

Jesus Calls 10 months ago
0
# James │ యాకోబు : Chapter 5

యాకోబు 5:16│JAMES 5:16

Jesus Calls 10 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 103

కీర్తనలు 103:13│Psalms 103:13

Jesus Calls 8 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 7

ద్వితీయోపదేశకాండము 7:13│ద్వితీయోపదేశకాండము 7:13

Jesus Calls 9 months ago