యోహాను 7:38 │John 7:38

నాయందు విశ్వాసముంచు వాడెవడో లేఖనము చెప్పినట్టు వాని కడుపులోనుండి జీవ జలనదులు పారునని బిగ్గరగా చెప్పెను.│He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water.

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 103

కీర్తనల గ్రంథము 103:2│PSALMS 103:2

Calvary Temple 8 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 45

యెషయా 45:3│Isaia 45:3

Jesus Calls 7 months ago
0
# Luke │ లూకా : Chapter 1

లూకా 1:13│Luke 1:13

Jesus Calls 3 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 62

Isaiah 62-3 │ యెషయా 62-3

Jesus Calls 9 months ago