హెబ్రీయులకు 8:12│Hebrews 8:12

నేను వారి దోషముల విషయమై దయగలిగి వారి పాపములను ఇకను ఎన్నడును జ్ఞాపకము చేసికొననని ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు. │I will forgive their sins and will no longer remember their wrongs. -

0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 51

యెషయా 51:2│Isiah 51:2

Jesus Calls 6 months ago
0
# 1 Thessalonians │ 1 థెస్సలొనీకయులకు : Chapter 3

1 థెస్సలొనీకయులకు 3:13│1 థెస్సలొనీకయులకు 3:13

Jesus Calls 8 months ago
0
# Philippians │ ఫిలిప్పీయులకు : Chapter 4

Philippians 4-6 │ ఫిలిప్పీయులకు 4-6

Calvary Temple 10 months ago