హెబ్రీయులకు 8:12│Hebrews 8:12

నేను వారి దోషముల విషయమై దయగలిగి వారి పాపములను ఇకను ఎన్నడును జ్ఞాపకము చేసికొననని ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు. │I will forgive their sins and will no longer remember their wrongs. -

0
# 1 Corinthians │ 1 కొరింథీయులకు : Chapter 5

1 కొరింథీయులకు 5:7│1 CORINTHIANS 5:7

Calvary Temple 10 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 52

యెషయా 52:12 │Isaiah 52:12

Jesus Calls 5 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 30

సామెతలు 30:5│ Proverbs 30:5

Calvary Temple 10 months ago