కీర్తనలు 84:11│Psalms 84:11

యథార్ధముగా ప్రవర్తించువారికి ఆయన యే మేలును చేయక మానడు. │ For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 34

కీర్తనలు 34:5 │Psalms 34:5

Jesus Calls 10 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 94

కీర్తనలు 94:19│Psalms 94:19

Jesus Calls 4 months ago
0
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 11

యిర్మీయా 11:4│JEREMIAH 11:4

Jesus Calls 10 months ago
0
# 1 John │ 1 యోహాను : Chapter 2

1 యోహాను 2:1│1 John 2:1

Jesus Calls 9 months ago