కీర్తనలు 91:15 │Psalms 91:15

....శ్రమలో నేనతనికి తోడై యుండెదను అతని విడిపించి అతని గొప్ప చేసెదను.│ He shall call upon me, and I will answer him: I will be with him in trouble; I will deliver him, and honour him.

0
# Revelation │ ప్రకటన : Chapter 7

ప్రకటన 7:17│Revelation 7:17

Jesus Calls 3 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 34

కీర్తనలు 34:18│Psalms 34:18

Jesus Calls 5 months ago
0
# Jeremiah │ యిర్మీయా : Chapter 31

యిర్మీయా 31:13│JEREMIAH 31:13

Jesus Calls 8 months ago
0
# John │ యోహాను : Chapter 4

యోహాను సువార్త 4:14│John 4:14

Jesus Calls 9 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 40

ISAIAH 40:31│యెషయా 40:31

Calvary Temple 8 months ago