కీర్తనలు 91:4 │Psalms 91:4

ఆయన సత్యము, కేడెము, డాలునై యున్నది. కీర్తనలు 91:4 │He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.

0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 8

Proverbs 8-17 │ సామెతలు 8-17

Jesus Calls 9 months ago
0
# Zechariah │ జెకర్యా : Chapter 10

జెకర్యా 10:12│ZECHARIAH 10:12

Bible Post 8 months ago
0
# 1 Corinthians │ 1 కొరింథీయులకు : Chapter 9

1 Corinthians 9-19 │1 కొరింథీయులకు 9-19

Calvary Temple 9 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 147

కీర్తనలు 147:14│Psalms 147:14

Jesus Calls 3 months ago
0
# Isaiah │ యెషయా : Chapter 29

యెషయా 29:14│Isiah 29:14

Jesus Calls 6 months ago