కీర్తనలు 91:4 │Psalms 91:4

ఆయన సత్యము, కేడెము, డాలునై యున్నది. కీర్తనలు 91:4 │He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.

0
# 1 Samuel │ 1 సమూయేలు : Chapter 2

సమూయేలు మొదటి గ్రంథము 2:30 │1 Samuel 2:30

Jesus Calls 6 months ago
0
# DEUTERONOMY │ ద్వితీయోపదేశకాండము : Chapter 11

ద్వితీయోపదేశకాండము 11:25│DEUTERONOMY 11:25

Jesus Calls 6 months ago
0
# Genesis │ ఆదికాండము : Chapter -21

ఆదికాండము 21:22│Genesis 21:22

Jesus Calls 3 weeks ago
0
# 1 Samuel │ 1 సమూయేలు : Chapter 2

1 సమూయేలు 2:9│1 SAMUEL 2:9

Jesus Calls 6 months ago