కీర్తనలు 91:5│Psalms 91:5

రాత్రివేళ కలుగు భయమునకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమునకైనను .....నీవు భయపడకుందువు. - Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the arrow that flieth by day;

0
# Psalms │ కీర్తనలు - 32

Psalm 32-8 │ కీర్తనలు 32-8

Calvary Temple 11 months ago
0
# Matthew │ మత్తయి : Chapter 10

మత్తయి 10:31│Mathew 10:31

Jesus Calls 9 months ago
0
# Ephesians │ ఎఫెసీయులకు : Chapter 2

ఎఫెసీయులకు 2:10│EPHESIANS 2:10

Jesus Calls 9 months ago
0
# Psalms │ కీర్తనలు - 55

కీర్తనలు 55:16│Psalms 55:16

Jesus Calls 4 months ago
0
# 2 Chronicles │ 2 దినవృత్తాంతములు : Chapter 29

2 దినవృత్తాంతములు 29:11│2 CHRONICLES 29:11

Jesus Calls 10 months ago