కీర్తనలు 92:14 │Psalms 92:14

నాకు ఆశ్రయ దుర్గమైన యెహోవా యథార్థవంతు │They shall still bring forth fruit in old age; they shall be fat and flourishing;

0
# Genesis │ ఆదికాండము : Chapter -27

Genesis 27-28 │ఆదికాండము 27-28

Jesus Calls 10 months ago
0
# Ezekiel │ యెహెజ్కేలు : Chapter 36

యెహెజ్కేలు 36:11│EZEKIEL36:11

Jesus Calls 10 months ago
0
# James │ యాకోబు : Chapter 4

యాకోబు 4:10│JAMES 4:10

Jesus Calls 10 months ago
0
# Proverbs │ సామెతలు : Chapter 21

సామెతలు 21:31│Proverbs 21:31

Jesus Calls 10 months ago